Khánh thành thư viện cảm ơn tất cả đã giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ tốt.

Lượt xem: